• sl05.jpg
  • sl03.jpg
  • sl01.jpg
  • sl02.jpg
  • sl04.jpg

V této části jsou zveřejněny dokumenty a hlavní výstupy, které postupně vznikaly při tvorbě dokumentu Plán udržitelné městské mobility města Děčín.

1. VIZE PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY (PDF; 1,6MB)

2. SUMP ANALYTICKÁ ČÁST - CELÝ DOKUMENT (PDF; 70MB)

1 ÚVODNÍ KAPITOLA

2 PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ

3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

4 REŠERŠE NADŘAZENÝCH DOKUMENTŮ

5 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY

6 DOPRAVNÍ MODELOVANÍ

7 MODELOVÉ VÝPOČTY EMISÍ A HLUKOVÝCH ZÁTĚŽÍ

8 VEŘEJNÝ PROSTOR

9 VEŘEJNÁ DOPRAVA

10 INTELIGENTNÍ SYSTÉM DOPRAVY

11 SILNIČNÍ SÍŤ A INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

12 DOPRAVA V KLIDU

13 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

14 PĚŠÍ DOPRAVA

15 NÁKLADNÍ DOPRAVA

16 LETECKÁ DOPRAVA

17 VODNÍ DOPRAVA

18 BEZPEČNOST DOPRAVY VE MĚSTĚ

19 VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

21 SEZNAM ZKRATEK, OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH

PŘÍLOHA Č. 1 (str. 244 - 254) Výsledky křižovatkového dopravního průzkumu

PŘÍLOHA Č. 2 (str. 255 - 265) Výsledky průzkumu statické dopravy

PŘÍLOHA Č. 3 (str. 266 - 281) Výsledky průzkumu cyklistické dopravy

PŘÍLOHA Č. 4 (str. 282 - 294) Výsledky průzkumu pěší dopravy

PŘÍLOHA Č. 5 (str. 295 - 328) Výsledky sociodopravního průzkumu – závěrečná zpráva

PŘÍLOHA Č. 6 (str. 329 - 336) Výsledky sociodopravního průzkumu – tříděné tabulky odpovědí za jednotlivé osoby

PŘÍLOHA Č. 7 (str. 337 - 344) Výsledky sociodopravního průzkumu – tříděné tabulky odpovědí za jednotlivé domácnosti

PŘÍLOHA Č. 8 (není – jedná se o přílohu na CD)

PŘÍLOHA Č. 9 (str. 345 - 396) Výsledky sociodopravního průzkumu – odpovědi respondentů na otázku „Máte nějaké náměty k dopravě v Děčíně?“

PŘÍLOHA Č. 10 (str. 397 - 399) Kartogramy intenzit dopravy z dopravního modelu

PŘÍLOHA Č. 11 (str. 400 -243) Schéma dopravní obslužnosti území veřejnou hromadnou dopravou

PŘÍLOHA Č. 12 (str. 244 - 403) Obraty cestujících v MAD na jednotlivých zastávkách

PŘÍLOHA Č. 13 (str. 404 - 408) Výsledky nehodovosti na území města

PŘÍLOHA Č. 14 (str. 409 - 427) Výsledky emisních a hlukových zátěží

3. SUMP NÁVRHOVÁ ČÁST - CELÝ DOKUMENT (PDF; 40MB)

1 OBSAH A ÚVODNÍ KAPITOLA

2 METODICKÝ POSTUP

3 VIZE MOBILITY

4 STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE

5 NÁVRH OPATŘENÍ

6 SCÉNÁŘE MOBILITY

7 DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ

8 VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9 PARTICIPACE

10 EKONOMICKÁ ROZVAHA A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

11 AKČNÍ PLÁN

12 ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU PRO SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORŮ

13 SEZNAM ZKRATEK, OBRÁZKŮ, TABULEK A PŘÍLOH

4. KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

5. PROHLÁŠENÍ SEA

Součástí dokumentu Plán udržitelné městské mobility jsou také zápisy a prezenční listiny pracovních skupin, které jsou k nahlédnutí v originálu dokumentu v kanceláři č. 523 v budově Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 40538.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace