• sl03.jpg
 • sl02.jpg
 • sl04.jpg
 • sl05.jpg
 • sl01.jpg
 • Tvorba tohoto strategického dokumentu byla schválena Zastupitelstvem města Děčín dne 27. 4. 2017.

 • Plán udržitelné městské mobility města Děčín je realizován jako dílčí aktivita projektu „Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín“, financovaného Evropskou unií a Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 • Podání žádosti o dotaci na tento projekt schválilo Zastupitelstvo města Děčín dne 25. 5. 2017.

 • V období září 2018 – listopad 2018 proběhlo dotazníkové šetření k průzkumu stávající mobility občanů, na základě které budou stanovena návrhová řešení vedoucí ke zlepšení současného stavu mobility.

 • Dne 3.4.2019 od 17:00 se uskutečnilo v Malém sále budovy ČVUT veřejné projednání – seznámení s Plánem udržitelné městské mobility a zapojení do tvorby společné vize dopravy a mobility města pro rok 2030+

 • Dne 12.6.2019 od 17:00 se uskutečnilo v Malém sále budovy ČVUT veřejné projednání - seznámení s vizí dopravy a mobility města Děčín, doplnění vytvořených opatření a zhodnocení jejich přínosů.

 • Dne 21.10.2019 od 16:00 hod se uskutečnilo v Malém sále budovy ČVUT veřejné projednání – prezentace návrhových scénářů a zahrnutých opatření.

 • Dne 30.01.2020 byl Plán udržitelné městské mobility města Děčín projednán na zasedání Komise pro posuzování dokumentů městské mobility MD ČR s kladným výsledkem.

 • Dne 20.02.2020 byl Plán udržitelné městské mobility města Děčín schválen v zastupitelstvu města.

 • Více informací naleznete v harmonogramu projektu a ostatních záložkách projektu.

 

O PROJEKTU

Plán udržitelné městské mobility města Děčína je strategický dokument, který má za hlavní cíl vytvořit vhodné podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí a tím také přispět ke zlepšení kvality života v našem městě.

Plán udržitelné městské mobility pod anglickým názvem Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) představuje příležitost nastavení dlouhodobé vize dopravy města za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů.

Náplní dokumentu je tedy za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území ve všech způsobech a formách dopravy, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů ve městě. Byly využívány již zpracované koncepční materiály jednotlivých dopravních subsystémů a další koncepční dokumenty. Tento dokument je zpracován pro dlouhodobé časové období s vizí až do roku 2050 a je vytvořen v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín.


Výsledkem je návrh co nejúčinnějšího a ekonomického pokrytí území města dopravní obsluhou a na základě projednaného dokumentu vznikne následně akční plán, což bude návrh optimálních úprav systému dopravní obsluhy města.

 

ANALYTICKÁ ČÁST

Zpracování analytické části, tedy popsání současného stavu mobility ve městě, je nutné v rámci následných návrhových opatření. Jejím účelem je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních módů (individuální automobilová doprava, veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava apod.).

Z dostupných podkladů (demografické údaje, dotazníkové průzkumy, rozložení pracovních příležitostí a vzdělávacích institucí, nákupní centra apod.) je odvozena hybnost obyvatel a každodenní dopravní vztahy.

 

NÁVRHOVÁ ČÁST

V návrhové části dokumentu jsou představeny trasy jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých druhů dopravy. Zpracovatel navrhl možnosti organizačních a preferenčních opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejích negativních dopadů do území. Návrhová část obsahuje přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace