• sl03.jpg
  • sl02.jpg
  • sl05.jpg
  • sl01.jpg
  • sl04.jpg

Pozvánka na veřejné projednání

Město Děčín realizuje Plán udržitelné městské mobility (,,Plán mobility“). Občané se s ním mohou seznámit na setkání dne 3. dubna 2019 od 17:00 hodin v Malém sále budovy ČVUT v Pohraniční ulici. Dozví se dosavadní zjištění o současné podobě dopravy ve městě a součástí setkání bude i workshop k tvorbě společné vize dopravy a mobility města Děčín. Zpracovatelem dokumentu je společnost HaskoningDHV.

Plán mobility je strategický plán, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty a dalšími sektorovými partnery sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.

„Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic a ovlivníme podobu města na několik dalších desetiletí,“ vysvětlil Ondřej Smíšek, radní města. Pokračování v celém článku.

Plán mobility se připravuje ve třech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Zapojení veřejnosti do jednotlivých fází zpracování Plánu mobility je nezbytnou součástí celého procesu. Na setkání k Plánu mobility zpracovatel dokumentu představí dosavadní zjištění o současné podobě dopravy ve městě. Občané budou mít možnost zapojit se do diskuze svým podnětem. Součástí setkání je i workshop k tvorbě společné vize dopravy a mobility města Děčín.

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace