• sl01.jpg
  • sl05.jpg
  • sl04.jpg
  • sl03.jpg
  • sl02.jpg

Plán udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP)

Dne 27. 4. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM 17 04 07 08 vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP). Tento dokument byl upřednostněn před zpracováním plánu dopravní obslužnosti (SUMF) z důvodu, že plán udržitelné městské mobility řeší dopravní situaci komplexně v rámci všech variant dopravy a jejich součinnosti mezi sebou.

Cílem projektu je vytvoření nového strategického dokumentu určeného k uspokojení potřeb mobility osob a firem ve městě Děčín a jeho okolí za účelem zlepšení kvalitního života. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je snaha o zlepšení životní úrovně lidí ve městě v rámci dostupnosti dopravy se snahou minimalizovat negativní dopady na zdraví a životní prostředí.
Plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na otázky, jakým způsobem skloubit zájmy řešeného území s bezpečností, nákladní a osobní dopravou, parkováním, veřejné dopravy i dopravy nemotorizované.
Tento plán by se měl stát po roce 2020 – dle plánů Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR – hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech. A zároveň bude kritériem pro čerpání prostředků z Operačního programu Dopravy (OPD) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ

ZADAVATEL
Statutární město Děčín

ZPRACOVATEL
HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r. o.

ŘÍDICÍ SKUPINA
Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy města Děčín a zástupci zpracovatele.

PRACOVNÍ SKUPINA
Pracovní skupina je tvořena zástupci zadavatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci dopravy.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR

LOGO OPZ
statutární město Děčín | Ing. Šárka Kalivodová | www.mmdecin.cz | administrace